DANE OSOBOWE

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PPHU „COMA” Danuta Kulińska (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Praga 44 A, 97-420 Szczerców. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: jak wyzej lub drogą mailową: kajakiszczercow@wp.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: : kajakiszczercow@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług związanych z wypożyczeniem kajaków lub rowerów.
  5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
  6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług.
  8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z ww. usług lub kontaktu z Administratorem.