Regulamin

Dla klienta indywidualnego:

PPHU COMA W SZCZERCOWIE REGULAMIN wypożyczeń sprzętu pływającego dla osób indywidualnych.
 1. Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni COMA jest jej własnością.
 2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym w załączniku.
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających a także osoby niepełnoletnie.
 4. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego zobowiązania odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności. Z momentem podpisania umowy na wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni winien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie. W innym przypadku Wypożyczający poniesie koszty określone w cenniku za mycie kajaków.
 8. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 11. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 12. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 13. Osoby indywidualnie wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków .
 14. Firma COMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
Na terenie wypożyczalni istnieje możliwość pozostawienia samochodu, przy czym wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za dany samochód.

Dla grup zorganizowanych:

PPHU COMA W SZCZERCOWIE REGULAMIN wypożyczeń sprzętu pływającego dla grup zorganizowanych tj szkół, firm, instytucji, itp.
 1. Organizatorem spływu lub innej imprezy kajakowej jest osoba dokonująca rezerwacji-wypożyczenia sprzętu pływającego w firmie COMA lub Firma COMA.
 2. Firma COMA oferuje:
  – wypożyczenie kajaków i kanadyjek turystycznych różnych typów z osprzętem, tj. wiosłami (pagajami) oraz kamizelkami asekuracyjnymi,
  – jego odbiór po spływie,
  – opiekę w czasie spływu instruktora rekreacji ruchowej kajakarstwo,
  – odbiór osób po spływie.
  Organizator może odebrać sprzęt transportem własnym. Na życzenie firma zapewnia także ubezpieczenie uczestników od NNW.
 3. Firma COMA ustala warunki umowy z Organizatorem spływu. Zmian w zakresie usług może również dokonać osoba upoważniona przez Organizatora. Inne niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez firmę COMA i mogą być realizowane na warunkach przedstawionych przez firmę COMA.
 4. Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla firmy COMA po wniesieniu przez Organizatora opłaty lub zaliczki na poczet zamówionych usług oraz potwierdzeniu przez firmę COMA przyjęcia ich do realizacji lub po innym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Zaliczka wynosi 30% kosztów wynikających z umowy i musi być wpłacona co najmniej 14 dni przed datą realizacji usług, chyba że przyjęto inne ustalenia.
 6. Zaliczka płatna jest gotówką lub na konto firmy COMA z podaniem nazwiska organizatora spływu i numeru umowy.
 • Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu.
 • W przypadku rezygnacji z realizacji umowy firma COMA zwróci zaliczkę w wysokości:
  – 100% gdy rezygnacja następuje w okresie powyżej 14 dni od daty wypożyczenia wynikającej z umowy,
  – 50% przy rezygnacji w terminie 7-14 dni,
  – 30% przy rezygnacji w terminie 4-7 dni,
  – 0% gdy rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 3 dni włącznie od daty wypożyczenia.
 • Możliwe jest zwiększenie ilości sprzętu dla grupy pod warunkiem posiadania przez firmę COMA takich możliwości.
 • Możliwe jest skrócenie okresu wypożyczenia. Firma COMA zwróci wówczas 50% kosztów za niewykorzystany sprzęt.
 • Na uczestnictwo osób nieletnich Organizator powinien uzyskać pisemną zgodę ich opiekunów prawnych.
 • Organizator zobowiązany jest do poinformowania uczestników spływu/imprezy o wszystkich warunkach, na jakich odbywa się świadczenie usługi przez firmę COMA.
 • Organizator zobowiązany jest do upewnienia się, czy stan zdrowia płynących pozwala im na wzięcie udziału w imprezie, a także przyjąć od nich oświadczenia o płynięciu na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo powierzonego sprzętu.
 • Firma COMA nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu/imprezy, w tym – wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu.
 • Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100 procent ceny rynkowej w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 • Firma COMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu/imprezy, utratę zdrowia lub ich śmierć.
 • W przypadku niemożności dowozu osób z winy Organizatora lub uczestników (np. spóźnienia), firma COMA może wykonać usługę w najbliższym możliwym dla niej czasie.
 • Zmiana terminów, wynikających z umowy możliwa jest po akceptacji ze strony firmy COMA na zasadach jak wyżej.
 • Firma COMA może zorganizować transport sprzętu i osób łącznie dla dwóch lub więcej grup, co nie jest odstępstwem od warunków umowy. COMA w każdym przypadku będzie dążyć do pełnej realizacji zamówionych usług.
 • Organizator potwierdza odbiór sprzętu na druku firmy COMA. Firma COMA potwierdza odbiór sprzętu po dokonaniu przeglądu jego stanu technicznego.
 • Firma COMA może odmówić wydania sprzętu osobom nietrzeźwym bez zwrotu kosztów jakie osoby te poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.
 • Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie. W wypadku niemożności porozumienia, stronom przysługuje odwołanie do Sadu Rejonowego właściwego dla siedziby firmy COMA.
 • Organizator spływu/imprezy powinien zapoznać się z przepisami prawa, wynikającymi zRozporządzenia RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne  (Dz. U. 97.57.358), Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 91.101.444) oraz Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229)
 • Rezerwacja i/lub wypożyczenie sprzętu lub innych usług w firmie COMA jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym w załączniku.